OFEROWANE USŁUGI

Doradztwo transakcyjne

rodzaje transkacji

 • Sprzedaż / Nabycie spółek (prywatnych lub publicznych)
 • Przejęcia, fuzje i  połączenie spółek
 • Wykupy lewarowane (LBO) i menedżerskie (MBO) 
 • Pozyskanie finansowania dłużnego (obligacje, kredyty obrotowe i inwestycyjne, factoring, leasing, pożyczki pozabankowe)
 • Pozyskanie finansowania typu equity od inwestorów branżowych,  finansowych (VC/PE) oraz Business Angiel 
 • Transakcje typu pre IPO, IPO, SPO 

Doradztwo przedtransakcyjne

 • Przygotowanie analiz dla Klienta na potrzeby realizacji poszczególnych typów transakcji. Zakres i charakter analiz dostosowany do potrzeb i celów Klienta.
 • Analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego, analiza celów transakcyjnych i due dilligence, analiza inwestorów, identyfikacja ryzyk (rynkowe, biznesowe, transakcyjne, prawne).
 • Przygotowanie wycen przedsiębiorstw / zorganizowanych części przedsiębiorstw, analiza efektów synergii transakcji fuzji i przejęć. 
 • Efektem są rekomendacje dla Klienta i proponowany plan oraz harmonogram procesu przeprowadzenia transakcji.

Kompleksowa obsługa transakcji

 • Kompleksowe zarządzanie procesem transakcyjnym po stronie Klienta we współpracy z innymi doradcami zewnętrznymi.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem i procesem : listy intencyjne, teaser, memorandum inwestycyjne, prezentacja inwestycyjna, data room na potrzeby due dilligence.
 • Doradztwo przy strukturyzacji transakcji i wsparcie w negocjacjach (term sheet, umowy inwestycyjne, umowy sprzedaży udziałów).

Doradztwo post-transakcyjne

 • Doradztwo i wsparcie Klienta związane z czynnościami zamknięcia transakcji.
 • Doradztwo przy realizacji efektów transakcji (przejęcie kontroli i zarządzania, optymalizacja organizacji, synergie kosztowe i sprzedażowe).

Doradztwo finansowe

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

 • Wsparcie klienta przy wdrożeniu narzędzi z zakresu rachunkowości zarządczej pozwalającej na efektywny pomiar efektywności prowadzonej działalności oraz kontroli.
 • Opracowanie i wdrożenie systemów kontrolingowych i procedur raportowania.
 • Mapowanie kosztów produktów, procesów, działów w ramach modelu biznesowego.
 • Aktywny udział w projektowaniu i wdrażaniu budżetowania i planowania.
 • Pełnienie roli interim CFO / Kontrolera Finansowego. 

Restrukturyzacja finansów

 • Optymalizacja polityki i strategii finansowej, wsparcie procesów restrukturyzacji finansowania.
 • Przygotowanie i wsparcie we wdrażaniu programów oszczędnościowych i optymalizacji kosztów procesów i produktów.
 • Renegocjacje umów z bankami i wierzycielami. 
 • Przeprowadzenie sprzedaży aktywów.

Due Dilligence finansowe

 • Przeprowadzenie due dilligence finansowego przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 • Audyt księgowości i rachunkowości zarządczej.

Doradztwo biznesowe

Usprawnianie działalności operacyjnej

 • Analiza procesów i operacji w przedsiębiorstwie pod kontem efektywności uwzględniają specyfikę branżową oraz przedsiębiorstwa.
 • Przygotowanie i wdrażanie zmian w modelu operacyjnym przedsiębiorstwa mających na celu poprawę efektywności operacyjnej, usprawnienie zarządzania organizacją oraz wspierające realizację celów przedsiębiorstwa.
 • Wdrażanie pomiaru efektywności (KPI) i integracja z narzędziami rachunkowości zarządczej.

Strategiczna orientacja na wzrost wartości przedsiębiorstwa

 • Kompleksowa analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i wypracowanie wspólnie z managementem średnio/długo terminowej strategii rozwoju.
 • Wsparcie w przygotowaniu biznesplanów, planów operacyjnych oraz wiele scenariuszowych projekcji finansowych.
 • Przygotowanie profesjonalnych wycen przedsiębiorstw.
 • Aktywne wsparcie nadzoru właścicielskiego w ramach corporate governance. 
 • Doradztwo przy programach opcji menedżerskich i systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej.